SOS Alarm och de globala målen

Vi har tolkat de globala målen utifrån vår verksamhet och identifierat 6 mål som vi direkt kan påverka och bidra till, 6 mål som vi har viss inverkan på och behöver hantera, samt 5 mål som vi behöver bevaka och beakta.

Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Genom kunskap från nödnumret, vår roll som vårdgivare och via samarbete regioner och kommuner utvecklar vi löpande tjänster inom hälsa och omsorg i syfte att främja hjälpinsatser för alla i alla åldrar.

Exempel:

 • Utveckla prioriterings- och dirigeringstjänsten via effektivare beslutsstöd.
 • Nyttja AI och digitalisering för att automatisera för ökad kvalitet och ett mer effektivt resursutnyttjande.
 • Utveckling av trygghetstjänst för äldre.
 • Utveckling av e-hälsotjänster och välfärdsteknologi.
 • Analystjänster för den prehospitala vården.
 • 112-appen

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Vi strävar efter leverans av tjänster som skapar mervärde för våra kunder och samverkansparter och som skapar trygghet för alla som bor och vistas i Sverige. Genom att samtidigt hantera våra resurser effektivt och ansvarsfullt uppnår vi långsiktig ekonomisk stabilitet. Detta skapar utrymme för ständig utveckling av verksamheten samtidigt som vi för samhället skapar ett långsiktigt effektivt nyttjande av skattemedel och bidrar till en sund samhällsekonomi.

Vi strävar efter att som arbetsgivare erbjuda en god arbetsmiljö med bra arbetsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter för samtliga våra yrkesgrupper.

Exempel:

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Utvecklingsprogram för medarbetare

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

 • Vår verksamhet bygger på högsäkerhetscentraler och en hållbar och motståndskraftig teknisk plattform med tillhörande infrastruktur av hög kvalitet som säkerställer leverans av våra tjänster.
 • Genom en innovativ kultur utvecklar vi tjänster och teknik i syfte att stärka tryggheten i samhället.
 • En utvecklad teknisk plattform ökar möjligheterna till samverkan med externa parter.

Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Våra tjänster bidrar till att skapa trygghet – att göra samhället starkare och mer förberett och motståndskraftigt mot kriser av olika slag – från det lilla till det stora.

 • Genom att öka samverkan med regioner, kommuner, räddningstjänster och frivilligorganisationer kan vi utveckla tjänster i syfte att stärka samhällets robusthet.
 • Öka vår förmåga att förutse och hantera egna och andras kriser.
 • Öka förmågan till planering och beredskap ur ett totalförsvarsperspektiv.

Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

 • Vi ska säkerställa rätten och möjligheten för alla som bor eller vistas i Sverige att nyttja 112-tjänsten – oavsett språk, funktions-hinder, social utsatthet etc.
 • Vi ska säkerställa en tolerant och inkluderande kultur där alla människors lika värde betonas.
 • Våra affärsmetoder ska vara etiska – vi tar ansvar för såväl inköp som försäljning och vi undviker all form av korruption.

Exempel:

 • Tolktjänster
 • 112 för funktionshindrade
 • Kultur- och värderingsarbete
 • Utbildning i antikorruption

Genomförande och globalt partnerskap

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

 • Ensam är inte stark. Samverkan och partnerskap är avgörande för att utveckla verksamheten och för en hållbar affär.
 • Att utvecklas, skapa kundvärde och bygga långsiktiga relationer med våra kunder kräver nära dialog och samverkan.
 • Genom en utvecklad IT-plattform med möjlighet för kunder att ansluta kan vi utveckla vårt tjänsteutbud och vår samverkan.
 • Det är vår gemensamma leverans över tid som är viktig ur ett samhällsperspektiv.

Exempel:

 • Utvecklingsaktiviteter som genomförs med kundinvolvering.