Lex Maria

Det primära syfte med en anmälan enligt Lex Maria är att få till stånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad allvarlig skada eller uppkommen risk för sådan för att därigenom förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden.

Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller dess anhöriga/närstående) genom utredningen så långt det är möjligt ska få klarhet i vad som faktiskt inträffat.

Varje vårdgivare har ett eget ansvar för att identifiera och utreda avvikelser. Framkommer det i utredningen att det föreligger en påtaglig patientsäkerhetsrisk ska en anmälan enligt Lex Maria göras till Inspektionen för vård och omsorg. Utredningen omfattar analys av händelseförlopp och orsaker samt förslag till åtgärder.

Mer information finns på Inspektionen för vård och omsorgs hemsida